قیمت ویژه ثبت تمدید و انتقال دامنه com net org info و سایر پسوندهای بین المللی و پسوندهای دامنه خاص
30 شهریور 1401

با توجه به افزایش جهانی قیمت دامنه‌های بین المللی از جمله پسوندهای com،‌ org، net، info، xyz، me و سایر دامنه‌های tld و پسوندهای خاص از جمله ae، capital، agency و … ارائه دهندگان خدمات ثبت دامنه com و سایر پسوندها در ایران نیز در راستای این مورد، قیمت‌های ثبت دامنه، انتقال و تمدید دامنه را […]